Thủ tục cấp hộ chiếu công vụ- Sở ngoại vụ Phú Thọ
http://www.phuthodfa.gov.vn/van-ban/hoat-dong-lanh-su/2882/thu-tuc-cap-ho-chieu-cong-vu.html
2019-04-25 10:38:12 99
10 Tháng Ba 2017 ... Hộ chiếu công vụ cấp cho công dân Việt Nam thuộc diện sau đây, được cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 32, Nghị định ...