Thuốc bảo vệ thực vật | Vietnamese to English | Chemistry; Chem ...
https://www.proz.com/kudoz/vietnamese-to-english/chemistry-chem-sci-eng/1981636-thu%E1%BB%91c-b%E1%BA%A3o-v%E1%BB%87-th%E1%BB%B1c-v%E1%BA%ADt.html
2019-05-12 11:46:10 235
25 Tháng Sáu 2007 ... Nhờ các bạn dịch thuật ngữ này ra tiếng Anh. Cám ơn nhiều. ... Cần phân biệt giữa thuốc bảo vệ thực vật và thuốc trừ sâu. Tất cả các loại thuốc trừ sâu, trừ bệnh và trừ cỏ đều được gọi chung là thuốc BVTV. Như vậy ...