Quy định mới về Giấy phép Lao động - PwC
https://www.pwc.com/vn/vn/publications/news-brief/160219-decree-11-work-permits.html
2019-04-20 12:12:06 143
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP (“Nghị định 11”) ngày 3 tháng 2 năm 2016 quy định chi tiết về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam ...