Nghĩa của từ Hạ sách, tra từ Hạ sách là gì. Từ điển Việt ... - Rung.vn
https://www.rung.vn/dict/vn_vn/H%E1%BA%A1_s%C3%A1ch
2019-05-02 12:16:10 87
Danh từ phương kế được coi là không hay nhất trong các phương kế; đối lập với thượng sách hạ sách mới phải dùng đến kế ấy.