Xây Dựng Kế Hoạch Marketing - Mix cho Sản Phẩm Mới của Vinacafe
https://www.slideshare.net/thuongduy95/xy-dng-k-hoch-marketing-mix-cho-sn-phm-mi-ca-vinacafe
2019-05-08 07:36:10 212
22 Tháng 2 2017 ... Đề tài được làm dựa trên 100% ý tưởng mới: sản phẩm mới hoàn toàn ... khảo sát thực tế với sản phẩm thực tế, chiến lược Marketing-Mix …