Chiến lược marketing cho chuỗi nhà hàng gimbab hàn quốc
https://www.slideshare.net/mermaid19/chin-lc-marketing-cho-chui-nh-hng-gimbab-hn-quc
2019-05-08 08:08:12 91
28 Tháng Mười 2012 ... TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CHUỖI NHÀ HÀNG GIMBAB HÀN QUỐC TRONG MỘT NĂMI Tổng quan về sản ...