Tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược - Hệ ...
http://www.taikhoanketoan.com/p/tai-khoan-244-cam-co-chap-ky-quy-ky-cuoc.html
2019-04-25 14:44:09 123
Hướng dẫn cách định khoản Tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược theo thông tư 200. Tài khoản 244 là gì?