Khoa học môi trường là gì? – tailieuontap
https://www.tailieuontap.com/2012/12/khoa-hoc-moi-truong-la-gi.html
2019-04-16 00:58:10 149
Môi trường là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học như sinh học, địa học, hoá học, v.v… Tuy nhiên, các ngành khoa học đó chỉ quan tâm đến một phần hoặc một thành phần của môi trường theo nghĩa hẹp mà không có một ngành khoa học nào đang có hiện nay đủ ...