Nguyễn Xuân Phước – Bàn về khái niệm “Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ...
http://www.talawas.org/?p=25116
2019-05-13 19:56:03 237
7 Tháng Mười 2010 ... Khái niệm bảo vệ Tổ quốc cũng được xác định đầy đủ hơn: bảo vệ Tổ .... Không có cái gì gọi là “Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”, “Tổ quốc Liên Xô”, ...