Nhờ các bạn dịch hộ tớ "bảo vệ thành công luận văn với số điểm ...
http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?12072-Nh%E1%BB%9D-c%C3%A1c-b%E1%BA%A1n-d%E1%BB%8Bch-h%E1%BB%99-t%E1%BB%9B-b%E1%BA%A3o-v%E1%BB%87-th%C3%A0nh-c%C3%B4ng-lu%E1%BA%ADn-v%C4%83n-v%E1%BB%9Bi-s%E1%BB%91-%C4%91i%E1%BB%83m-xu%E1%BA%A5t-s%E1%BA%AFc
2019-05-12 11:34:06 212
3 Tháng Ba 2008 ... Bạn nào giúp tớ dịch 2 đoạn này với nhé! 1) Tháng 10/2007, Hạnh bảo vệ thành công luận văn với số điểm xuất sắc 16/20 và trở thành thủ ...