Công Chứng Di Chúc Tại Phòng Công Chứng - tritueluat.com
https://www.tritueluat.com/bat-dong-san-tai-san/cong-chung-di-chuc-tai-phong-cong-chung.html
2019-04-17 03:00:11 151
Sau khi bản Di chúc được người lập di chúc, ký tên, điểm chỉ vào từng trang của bản di chúc thì Công chứng viên ký công chứng Di chúc. Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.