Nguồn nhân lực trong công cuộc CNH, HĐH ở nước ta
https://www.truongchinhtrina.gov.vn/ArticleDetail.aspx?_Article_ID=212
2019-04-17 08:42:08 158
Giữa nguồn lực con người, vốn, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở vật chất kỹ thuật, khoa học công nghệ… có mối quan hệ nhân quả với nhau, nhưng trong đó NNL được xem là năng lực nội sinh chi phối quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.