Nghề phân tích tài chính - UEF
https://www.uef.edu.vn/huong-nghiep/nganh-nghe/nghe-phan-tich-tai-chinh-1380
2019-05-04 23:32:06 53
Công việc của một chuyên viên Phân tích tài chính là tổng hợp và phân tích các thông tin tài chính, phân tích xu hướng và đưa ra các dự...