Bảo vệ trẻ em | UNICEF Việt Nam
https://www.unicef.org/vietnam/vi/bảo-vệ-trẻ-em
2019-04-15 03:50:30 265
Mọi trẻ em đều có quyền được bảo vệ. Ở Việt Nam, UNICEF tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực công tác xã hội, tiếp cận hỗ trợ tư pháp và bảo vệ trẻ em khỏi bạo hành, lạm dụng và bóc lột.