Chƣơng 1. NHẬP MÔN MARKETING THỂ THAO - TRƯỜNG ĐẠI ...
http://www.upes3.edu.vn/assets/users/bbt/20150605152542_marketing_th_02_5.pdf
2019-04-12 23:00:11 248
5 Tháng Sáu 2015 ... ra cho các tổ chức thể thao là làm thế nào để các tổ chức ra đời, tồn tại và phát triển trong điều ...... Triết lý căn bản của marketing là gì? Tại sao ...