MỘT SỐ NHÀ KHOA HỌC TIÊU BIỂU CỦA VIỆN HÀN LÂM KHCN VN
http://www.vast.ac.vn/giai-thuong-tran-dai-nghia-2/hoi-dong-khoa-hoc-chuyen-nganh-2/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=174
2019-04-17 06:32:07 108
Giáo sư Trần Đại Nghĩa, tên thật là Phạm Quang Lễ, sinh ngày 13/9/1913 tại xã ... công nhân ngành quân giới trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến.