Ngành Khoa học máy tính: Có phải là Công nghệ phần mềm???
http://www.vietnamcentrepoint.edu.vn/debrecen/?act=n&t=463
2019-04-17 02:48:08 151
Khoa học Máy tính là một trong những ngành học quan trọng tại các trường đại ... biệt chuyên môn của mình trong phạm vi hẹp hơn là Công nghệ Phần mềm.