100 thuật ngữ tiếng Anh dùng trong ngành quảng cáo - Vietsourcing
https://www.vietsourcing.edu.vn/thuat-ngu-tieng-anh-chuyen-nganh/2782-100-thuat-ngu-tieng-anh-dung-trong-nganh-quang-cao.html
2019-04-27 15:50:07 249
Business advertising, Quảng cáo dành cho đối tượng Business. Buying center, Bộ phận mua dịch vụ. Call to action, Lời kêu gọi hành động. Camera-ready, Sẵn ...