www.vnu.edu.vn
https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2095/N12247/Quy-dinh-dạt-ten-giao-dịch-quóc-té-(tiéng-Anh)-của-dHQGHN,-các-don-vị-thành-vien-và-trục-thuọc,-các-chúc-danh-lãnh-dạo-trong-dHQGHN.htm
2019-04-16 10:08:13 134
Ngày 25/11/2011, ĐHQGHN đã ban hành Quy đinh đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của Đại học Quốc gia Hà Nội, các đơn vị thành viên và trực thuộc, các chức danh lãnh đạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội­­­­­­­­­­­­­­­­.