Cờ vàng, cờ đỏ và ứng xử của chúng ta - voatiengviet.com
https://www.voatiengviet.com/a/co-vang-do-cong-san-quoc-gia/3947887.html
2019-04-17 06:10:23 108
Còn cờ vàng, hay cờ vàng ba sọc đỏ, là quốc kỳ của Quốc gia Việt Nam (một chính thể nằm trong Liên bang Đông Dương thuộc Liên hiệp Pháp) từ năm 1948 đến 1955 và Việt Nam Cộng hòa từ năm 1955 đến 1975.