Bảo vệ môi trường biển hướng tới sự phát triển bền vững | Tạp chí ...
http://www.vtr.org.vn/bao-ve-moi-truong-bien-huong-toi-su-phat-trien-ben-vung.html
2019-04-17 07:00:10 132
20 Tháng 4 2016 ... Ngành Du lịch đã ban hành Đề án phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển ... Vấn đề thu gom, xử lý chất thải vùng ven biển tuy đã được các cấp, các .... Một số giải pháp bảo vệ môi trường gắn với phát triển du lịch biển.