khai niem quoc gia,lanh tho,chu quyen,quan diem, trach nhiem sv ...
https://www.wattpad.com/story/313267-khai-niem-quoc-gia-lanh-tho-chu-quyen-quan-diem
2019-04-14 21:28:19 174
Quốc gia là thực thể pháp lí bao gồm ba yếu tố cấu thành: lãnh thổ, dân cư và quyền lực công cộng. Quốc gia là chủ thể căn bản nhất của luật quốc tế.