Môi trường tự nhiên là gì - Môi Trường Việt - Wattpad
https://www.wattpad.com/story/2025004-môi-trường-tự-nhiên-là-gì
2019-04-15 08:56:12 182
- Môi trường tự nhiên là tương phản với môi trường xây dựng, trong đó bao gồm các lĩnh vực và các thành phần ảnh hưởng mạnh mẽ bởi con người. Một khu vực địa lý được coi như là một môi trường tự nhiên.