Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á - Wikiwand
http://www.wikiwand.com/vi/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_v%C3%A0_v%C3%B9ng_l%C3%A3nh_th%E1%BB%95_ch%C3%A2u_%C3%81
2019-04-17 08:44:27 212
Danh sách các quốc gia có chủ quyền và độc lập tại lục địa châu Á, bao gồm cả các lãnh thổ phụ thuộc. ... Israel, Quốc gia Israel, tiếng Do Thái: יִשְרָאֵל .... Một vài vùng lãnh thổ chưa được phân định rõ ràng là thuộc về châu Âu hay châu Á ... (Asia-Pacific Economic Cooperation), cũng như trong đơn xin gia nhập WTO đại ...