Ngành Kinh doanh quốc tế (International Business) - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=g1XyGBRJmwI
2019-04-26 03:36:03 116
15 Jun 2017 - 4 min - Uploaded by Đại học Kinh tế Tài chínhKinh doanh quốc tế là một lĩnh vực năng động và mang tính toàn cầu ... doanh quốc tế có thể phát huy ...