[CĐKD] Số 67 Điểm sách: Mindset Tâm lý học thành công - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=ZW7g0C0AQuE
2019-05-02 16:48:06 66
9 May 2018 - 8 min - Uploaded by Chuyen Dong Kinh Doanh"Mindset - Tâm lý học thành công" với nội dung chủ yếu giới thiệu về 2 kiểu tư duy: tư duy cố định và tư duy ...