Chương 2: Môi trường marketing – nghiên cứu marketing ...
http://www2.hcmuaf.edu.vn/data/tdinhly/BSM3.ppt
2019-04-15 08:48:15 181
Môi trường marketing là tập hợp các yếu tố, các lực lượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến hoạt động hoặc ra các ...