Y Học Dự Phòng là gì? - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học ...
https://yhdp.net/1-gioi-thieu-Y-Hoc-Du-Phong-la-gi-1-11.html
2019-04-15 06:32:16 144
Đào tạo Bác sỹ Y học dự phòng có y đức và kỹ năng nghề nghiệp để xác định, đề xuất và tham gia tổ chức giải quyết các vấn đề cơ bản của sức khoẻ cộng đồng, có khả năng tự học vươn lên đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ và phòng bệnh cho nhân dân.