Đăng ký tài khoản giao dịch trực tuyến | Yuanta Việt Nam
https://yuanta.com.vn/mo-tai-khoan
2019-04-14 08:04:24 193
1.4 “Tài Khoản Giao Dịch Thông Thường” là tài khoản của Khách Hàng mở tại YSVN theo Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán ký giữa Khách Hàng với YSVN để giao dịch chứng khoán nhưng không sử dụng tiền vay do YSVN cấp.