"I Love You" in Different Languages - yunus.hacettepe.edu.tr
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/dizeler/i-love-you.html
2019-04-23 06:20:14 34
Afrikaans: Ek is lief vir jou Ek het jou lief: Albanian: Te dua Amharic: Afekrishalehou: Arabic: Ana Behibak (to a male) Ana Behibek (to a female)