ĐIỀU KHOẢN

ĐIỀU 1: BẠN CHẤP NHẬN

Bằng việc sử dụng website – kênh Cung Cấp hoặc bất kỳ sản phẩm, phần mềm, dịch vụ nào của CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG CẤP (gọi chung là Dịch vụ và thường được gọi tắt là Cung Cấp. Net) là bạn đã chấp thuận với các điều khoản này (gọi là Điều khoản Dịch vụ). Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ.

Mặc dù chúng tôi có thể tìm cách để thông báo cho bạn biết những thay đổi lớn trong các điều khoản Dịch vụ này, nhưng bạn cần xem lại định kỳ các bản cập nhật tại https://cungcap.net/page/terms

Cung Cấp. Net có thể theo quyền quyết định của riêng mình, thay đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản dịch vụ và các chính sách vào bất kỳ thời điểm nào, và bạn phải đồng ý chịu ràng buộc bởi những thay đổi nêu trên. Không nội dung nào trong điều khoản Dịch vụ này được xem là trao bất kỳ quyền cho bên thứ ba.

 

ĐIỀU 2: DỊCH VỤ

Điều khoản này áp dụng với tất cả người dùng dịch vụ, kể cả người dùng và người đóng góp nội dung trên Dịch vụ. “Nội dung” bao gồm văn bản, phần mềm, tập lệnh, đồ họa, ảnh chụp, âm thanh, nhạc, video, các bản kết hợp nghe nhìn, các tính năng tương tác và các tư liệu khác mà bạn có thể xem trên, truy cập thông qua, hoặc đóng góp vào Dịch vụ.

Dịch vụ có thể chứa các đường dẫn đến trang web của bên thứ ba mà Cung Cấp. Net không sở hữu hoặc kiểm soát. Cung Cấp. Net không kiểm soát và không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung, các điều khoản, chính sách bảo mật hoặc cách thực hành của trang web thứ ba. Do vậy, chúng tôi khuyến khích bạn khi rời khỏi Dịch vụ và đọc các điều khoản của từng trang web mà bạn đang xem.

ĐIỀU 3: CÁC TÀI KHOẢN

Để sử dụng một số dịch vụ trên Cung Cấp. Net, bạn sẽ phải tạo ra tài khoản trên Cung Cấp. Net. Bạn không bao giờ được sử dụng tài khoản của người khác khi không được cho phép. Khi tạo tài khoản của mình, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và hoàn chỉnh.

Bạn chỉ chịu trách nhiệm đối với hoạt động diễn ra trên tài khoản của mình, và bạn phải bảo mật mật khẩu tài khoản của mình. Bạn phải thông báo ngay lập tức cho Cung Cấp. Net về bất kỳ vi phạm nào đối với sự bảo mật hoặc việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

Mặc dù Cung Cấp. Net sẽ không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất của bạn do việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn, nhưng bạn có thể phải chịu trách nhiệm đối với những tổn thất của Cung Cấp. Net hoặc những người khác do việc sử dụng trái phép đó.

ĐIỀU 4: SỬ DỤNG DỊCH VỤ

4.1 Sử dụng nội dung

Bạn bảo đảm rằng mọi tài liệu, hình ảnh, biểu tượng đồ họa, tên thương mại, thiết kế và/ hoặc bất kỳ tài sản trí tuệ nào khác được sử dụng để hiển thị trên Cung Cấp. Net đều là tài sản hợp pháp của riêng bạn. Nội dung quảng cáo và bất kỳ trang mạng nào được sử dụng đều không tổn hại danh dự, phân biệt đối xử, bạo lực, đồi trụy, không quảng cáo sai sự thật, lôi kéo các hành vi trái luật, không xâm phạm quyền riêng tư, không vi phạm bất kỳ luật, quy định, quy chế nào.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng Dịch vụ trái với quy định nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet, quảng cáo và các điều khoản quy định trong Điều khoản Dịch Vụ này.

Khi có thay đổi thông tin (thay đổi tên cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như: địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân…); bạn phải có trách nhiệm thông báo cho Cung Cấp. Net để thuận tiện cho việc liên hệ khi cần thiết.

4.2 Thời hạn và thanh toán

Thanh toán đầy đủ chi các khoản phí như đã ghi trong phiếu Đăng ký Dịch Vụ khi đăng ký và khi đến hạn.

Cung Cấp. Net không chịu trách nhiệm về việc Dịch vụ bị tạm ngưng hoặc hủy khi đến ngày hết hạn mà bạn chưa thanh toán phí duy trì.

Các phương thức thanh toán:

– Thanh toán trực tuyến: thông qua địa chỉ website trong Bảng điều khiển quản lý dịch vụ.

– Thanh toán trực tiếp: Tại các văn phòng giao dịch của Cung Cấp. Net. Thông tin các văn phòng giao dịch được tìm thấy trên mục liên hệ tại https://cungcap.net/

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Bạn đồng ý rằng các Điều Khoản Dịch Vụ này được điều chỉnh theo nội dung pháp luật tại Việt Nam. Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào giữa bạn và Cung Cấp. Net mà phát sinh toàn bộ hoặc một phần từ Dịch Vụ sẽ được quyết định độc quyền bởi tòa án có thẩm quyền tài phán tại Việt Nam. Nếu bất kỳ quy định nào của các Điều Khoản Dịch Vụ này bị Tòa án có thẩm quyền tài phán xem là vô hiệu, thì sự vô hiệu của điều khoản đó sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại trong các Điều Khoản Dịch Vụ này, nghĩa là sẽ còn đầy đủ hiệu lực thi hành. Cung Cấp. Net bảo lưu quyền sửa đổi các Điều Khoản Dịch Vụ này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo, và trách nhiệm của bạn là phải xem lại các Điều Khoản Dịch Vụ này để biết về bất kỳ thay đổi nào. Việc bạn sử dụng Dịch Vụ sau khi có việc sửa đổi các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ thể hiện bạn đồng ý và chấp nhận các điều khoản sửa đổi của các Điều Khoản Dịch Vụ.

BẠN VÀ CUNG CẤP.NET THỎA THUẬN RẰNG BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN KHIẾU KIỆN NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ PHẢI BẮT ĐẦU TRONG VÒNG MỘT (1) NĂM SAU KHI NẢY SINH NGUYÊN NHÂN KHIẾU KIỆN. NẾU KHÔNG, NGUYÊN NHÂN KHIẾU KIỆN ĐÓ BỊ LOẠI BỎ VĨNH VIỄN.

 

Điều khoản này được thay đổi và có hiệu lực vào ngày 01/10/2021