sở tài chính là gì
2019-05-11 05:05:26 479
sở tài chính là gì

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Bộ Tài chính Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/B%E1%BB%99_T%C3%A0i_ch%C3%ADnh_Vi%E1%BB%87t_Nam
2019-05-04 21:14:04 214

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước, ...

Chức năng nhiệm vụ - Sở Tài Chính tỉnh An Giang
sotaichinh.angiang.gov.vn /wps/portal/Home/so-do-web/menu-left/gioi-thieu/chuc-nang-nhiem-vu/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLS1dPA28TQx9LMyMXAwcQzzMg53NHY3cvY30w8EKDHAARwP9KEL6o1CVuHv4mQOVGPkEu3r7GYWGGUEVoBvsFGTkZGxg4O6PXQGKGwpyIwwyPR0VAb3
2019-05-04 21:50:13 169

Chức năng - nhiệm vụ - Sở Tài Chính Hà Giang
stc.hagiang.gov.vn /chuc-nang-nhiem-vu
2019-05-04 21:50:13 133

Sở Tài chính thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp ..... h) Là đầu mối tiếp nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư ...

Sở (tổ chức hành chính Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/S%E1%BB%9F_(t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_h%C3%A0nh_ch%C3%ADnh_Vi%E1%BB%87t_Nam)
2019-05-04 21:50:13 90

Sở là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp ... Sở Nội vụ. 2. Sở Tư pháp. 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư. 4. Sở Tài chính. 5.

CSDLVBQPPL Bộ Tư pháp - Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ ...
www.moj.gov.vn /vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx
2019-05-04 21:50:13 147

Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) có chức năng tham mưu, ...

Cơ quan tài chính là gì? - Ngân hàng pháp luật - Thư Ký Luật
nganhangphapluat.thukyluat.vn /tu-van-phap-luat/bo-may-hanh-chinh/co-quan-tai-chinh-la-gi-129157
2019-05-04 21:50:13 79

Trách nhiệm của cơ quan tài chính các cấp trong việc lập dự toán ngân sách, ... Cơ quan tài chính bao gồm Bộ Tài chính và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố ...

Thông tư liên tịch 220/2015/TTLT-BTC-BNV chức năng quyền hạn ...
thuvienphapluat.vn /van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-220-2015-TTLT-BTC-BNV-chuc-nang-quyen-han-co-cau-so-phong-tai-chinh-ke-hoach-281201.aspx
2019-05-04 21:50:13 157

31 Tháng Mười Hai 2015 ... Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý ...

Cơ quan tài chính là gì? - Hỏi đáp pháp luật - Thư viện pháp luật
hoidap.thuvienphapluat.vn /hoi-dap/1F885-hd-co-quan-tai-chinh-la-gi.html
2019-05-04 21:50:13 98

Trách nhiệm của cơ quan tài chính các cấp trong việc lập dự toán ngân sách, ... Cơ quan tài chính bao gồm Bộ Tài chính và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố ...

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
stc.gialai.gov.vn /kkk/Gioi-thieu/Co-so-vat-chat.aspx
2019-05-04 21:50:13 173

Là đầu mối phối hợp, liên hệ với các phòng thực hiện tiếp nhận và giao trả hồ sơ theo ... Phòng Quản lý Ngân sách: Là phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính, ...

Trang Chủ - Sở Tài chính
stc.bacgiang.gov.vn /
2019-05-04 21:50:13 105

Năm 2019, Sở Tài chính phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm tổ chức tập huấn cho ... Đối tượng áp dụng Thông tư này là các DNSN, bao gồm các DNSN.

CÁC VIDEO LIÊN QUAN