quyền bảo vệ trẻ em
2019-04-19 17:55:48 667
quyền bảo vệ trẻ em

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Bảo vệ trẻ em | UNICEF Việt Nam
www.unicef.org /vietnam/vi/bảo-vệ-trẻ-em
2019-04-15 03:50:30 265

Mọi trẻ em đều có quyền được bảo vệ. Ở Việt Nam, UNICEF tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực công tác xã hội, tiếp cận hỗ trợ tư pháp và bảo vệ trẻ em khỏi bạo hành, lạm dụng và bóc lột.

Quyền trẻ em – Wikipedia tiếng Việt
vi.m.wikipedia.org /wiki/Quyền_trẻ_em
2019-04-17 10:02:06 212

Quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em cần có để được sống và lớn lên một cách lành mạnh và an toàn.Quyền trẻ em nhằm đảm bảo cho trẻ em không chỉ là người tiếp nhận thụ động lòng nhân từ của người lớn, mà các em là những thành viên tham gia tích cực vào quá trình phát triển.

Hệ thống bảo vệ trẻ em | UNICEF Việt Nam
www.unicef.org /vietnam/vi/h%E1%BB%87-th%E1%BB%91ng-b%E1%BA%A3o-v%E1%BB%87-tr%E1%BA%BB-em
2019-04-17 10:30:15 162

UNICEF hợp tác với các đối tác để tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em của Việt Nam nhằm ứng phó với tình trạng gia tăng trẻ em bị bỏ rơi, xao nhãng, lạm ...

Luật Trẻ em năm 2016, Luật số 102/2016/QH13 - Luật Việt Nam
luatvietnam.vn /lao-dong/luat-tre-em-2016-104818-d1.html
2019-04-17 10:30:15 259

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ em không đủ điều kiện thực hiện được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập, ...

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em - Văn bản quy phạm pháp ...
www.chinhphu.vn /portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
2019-04-17 10:30:15 236

24 Tháng Sáu 2004 ... Luật này quy định các quyền cơ bản, bổn phận của trẻ em; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo ...

Chương II: QUYỀN VÀ BỔN PHẬN CỦA TRẺ EM | Học Sinh, Sinh ...
www.tiengnoituoitre.com /node/89
2019-04-17 10:30:15 263

Mục 1. QUYỀN CỦA TRẺ EM. Điều 12. Quyền sống. Trẻ em có quyền được bảo vệ tính mạng, được bảo đảm tốt nhất các Điều kiện sống và phát triển. Điều 13.

Một số quyền cơ bản của trẻ em theo quy định của ... - Bộ Tư pháp
moj.gov.vn /qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx
2019-04-17 10:30:15 248

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III
www.molisa.gov.vn /vi/pages/chitiettin.aspx
2019-04-17 10:30:15 232

19 Tháng Mười Một 2018 ... Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam ...