tài khoản 1311 là gì
2019-04-30 23:15:27 3879

CÁC TRANG LIÊN QUAN

NiceAccounting: Hệ thống tài khoản - 131. Phải thu của khách hàng.
niceaccounting.com /HTTK/1/131.html
2019-04-25 21:58:09 208

a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền bán sản ...

Hướng dẫn cách kiểm tra và xử lý số liệu tài khoản 131 và 331
ketoanleanh.edu.vn /huong-dan-cach-kiem-tra-va-xu-ly-so-lieu-tai-khoan-131-va-331.html
2019-04-25 21:58:09 224

Tài khoản 131 và 331 là hai tài khoản lưỡng tính, vừa có số dư bên Nợ, vừa có số dư bên có trên bảng cân đối kế toán. Kế toán cần phân biệt rõ hai tài khoản ...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 131 - Phải thu khách hàng - Misa
www.misa.com.vn /tin-tuc/chi-tiet/newsid/4799/Hach-toan-chuyen-sau-tai-khoan-131---Phai-thu-khach-hang
2019-04-25 21:58:09 194

23 Tháng Năm 2012 ... Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình ... Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (Chi tiết đơn vị uỷ thác nhập khẩu)

Phải thu ngắn hạn và dài hạn? - HelpEx
helpex.vn /question/phai-thu-ngan-han-va-dai-han--5671775eb52f3c201c006cac
2019-04-25 22:52:16 313

TK 1312 và TK 1311 theo hệ thống tài khoản ở công ty bạn là gì vậy? ... Công ty quy ước số hiệu tài khoản: 1311: Phải thu khách hàng ngắn hạn; 1312: Phải thu ...

Phải thu ngắn hạn và dài hạn | Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế ...
danketoan.com /threads/phai-thu-ngan-han-va-dai-han.125573/
2019-04-25 22:52:16 180

3 Tháng Mười Hai 2009 ... Chẳng có gì là lạ cả, Phuonghoa xem lại Hệ thống tài khoản kế toán tại công ty bạn sẽ biết ngay TK 1311, TK 1312 là tài khoản gì. Ở một số ...

Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng
www.taikhoanketoan.com /p/he-thong-tai-khoan-ke-toan-ngan-hang.html
2019-04-25 22:52:16 173

Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng, nay đã có trên ứng dụng android bạn có ... Tiền gửi tại các TCTD trong nước bằng đồng Việt nam. 1311. Tiền gửi không ...

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 131 - Phải thu khách hàng - TT200
ketoanhanoi.top /huong-dan-hach-toan-tai-khoan-131-phai-thu-khach-hang-tt200
2019-04-25 22:52:16 191

23 Tháng Sáu 2015 ... Đặc điểm của tài khoản 131 - Phải Thu Khách Hàng là Tài khoản này có thể có số dư bên Có. Số dư bên Có phản ánh số tiền nhận trước, ...

Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 131- Phải thu của khách hàng ...
ketoanthucte.vn /huong-dan-cach-hach-toan-tai-khoan-131-phai-thu-cua-khach-hang-theo-tt133.htm
2019-04-25 22:52:16 180

26 Tháng Ba 2019 ... Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản phải thu là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá chuyển ...

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 48/2006
ketoanducminh.edu.vn /tin-tuc/77/1927/Danh-muc-he-thong-tai-khoan-ke-toan-theo-quyet-dinh-482006.html
2019-04-25 22:52:16 224

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC mới nhất của Bộ tài chính ban hành ngày 14/09/2006 ... Đầu tư tài chính ngắn hạn. 131. Phải thu của KH. 131. 1311. Phải thu của KH ..... Báo cáo tài chính hợp quy là gì?

Thông tư 199/2014/TT-BTC: Hướng dẫn kế toán áp ... - Bộ Tài chính
www.mof.gov.vn /webcenter/portal/btc/r/l/cm33180
2019-04-25 22:52:16 181

21 Tháng Bảy 2015 ... Tài khoản 1311 - “Phải thu hoạt động bảo hiểm gốc”: Phản ánh các .... Tài khoản 1284 - “Tạm ứng từ giá trị hoàn lại” là tài khoản cấp 2 của tài ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN