tài khoản 338 thông tư 133
2019-05-01 02:25:20 834
tài khoản 338 thông tư 133

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Tài khoản 338 theo thông tư 133 năm 2016 - Đại lý thuế Công Minh
dailythuecongminh.com /tai-khoan-338-theo-thong-tu-133-nam-2016/
2019-04-15 17:06:18 211

Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác, có 8 tài khoản cấp 2: – Tài khoản 3381 – Tài sản thừa chờ giải quyết: Phản ánh giá trị tài sản thừa chưa xác định rõ nguyên nhân, còn chờ quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền. Trường hợp giá trị tài sản thừa đã ...

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 mới nhất
ketoanthienung.net /he-thong-tai-khoan-ke-toan-theo-thong-tu-133.htm
2019-04-15 17:12:12 246

Tải hệ thống tài khoản kế toán theo TT 133 tại đây: Kể từ ngày 1/1/2017 Hệ thống tài khoản kế toán theo QĐ 48 sẽ KHÔNG còn hiệu lực và thay vào đó các DN phải sử dụng Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 338 - phải trả, phải nộp khác - Misa
www.misa.com.vn /tin-tuc/chi-tiet/newsid/4977/Hach-toan-chuyen-sau-tai-khoan-338---phai-tra-phai-nop-khac
2019-04-26 01:28:14 114

28 Tháng Năm 2012 ... Tài khoản 3387 - Doanh thu chưa thực hiện: Phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp của ...

Sơ đồ chữ T tài khoản 338"Phải trả phải nộp khác" theo TT133
ketoanhanoigroup.org /so-do-chu-t-tai-khoan-338-thong-tu-133/
2019-04-26 01:40:13 232

Để hiểu rõ hơn sơ đồ chữ T tài khoản 338, chúng ta cùng nghiên cứu các nội dung: Tài khoản 338 theo thông tư 133 là gì? Nguyên tắc hạch toán kế toán TK ...

Định khoản tài khoản 338 Phải trả, phải nộp khác - Đào tạo kế toán
daotaoketoan.top /dinh-khoan-tai-khoan-338-phai-tra-phai-nop-khac-i1209.html
2019-04-26 01:40:13 213

Các ví dụ và cách hạch toán định khoản tài khoản 338 Phải trả, phải nộp khác Theo Thông tư 133/2016 và Thông tư ... Định nghĩa tài khoản kế toán là gì?

Cách hạch toán tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác thông tư 133
ketoanthucte.vn /ca-ch-ha-ch-toa-n-tai-khoan-338-phai-tra-phai-nop-khac-thong-tu-133.htm
2019-04-26 02:04:20 156

26 Tháng Ba 2019 ... Cách hạch toán tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác theo thông tư số 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 hướng dẫn Chế độ kế ...

Sơ đồ kế toán tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác theo thông tư ...
tintucketoan.com /so-do-ke-toan-tai-khoan-338-phai-tra-phai-nop-khac-theo-thong-tu-133/
2019-04-26 02:04:20 136

Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác theo thông tư số 133/2016/TT-BTC, ban hành ngày 26/08/2016, hướng dẫn Chế độ kế ...

Phương pháp kế toán phải trả, phải nộp khác ( TK 338) theo Thông ...
ketoan68.com /phuong-phap-ke-toan-phai-tra-phai-nop-khac-tk-338-theo-thong-tu-133/n2016121212070710.html
2019-04-26 02:04:20 141

12 Tháng Mười Hai 2016 ... Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định số ... Kế toán phản ánh giá trị tài sản thừa theo giá trị hợp lý tại thời điểm phát ... Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3385, 3388).

Lưu trữ Nguyên tắc hạch toán theo Thông tư 133 - Trang 3 trên 5 ...
quynhdaotaoketoan.com /category/thu-vien/tai-lieu-danh-cho-hoc-vien/nguyen-tac-hach-toan-theo-thong-tu-133/page/3/
2019-04-26 02:04:20 128

Nguyên tắc hạch toán theo Thông tư 133 18 Tháng Mười Hai, 2018 ... Cách hạch toán Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác theo TT133 1. Nguyên tắc kế ...