luật giáo dục nghề nghiệp 2018
2019-05-10 16:06:19 424
luật giáo dục nghề nghiệp 2018

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 của Quốc hội, số 74/2014/QH13
luatvietnam.vn /giao-duc/luat-giao-duc-nghe-nghiep-2014-91362-d1.html
2019-05-04 07:02:15 263

Giáo dục nghề nghiệp là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình ...

Luật giáo dục nghề nghiệp - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
gdnn.gov.vn /AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/5932/seo/Luat-giao-duc-nghe-nghiep--Nhung-doi-moi-can-ban-toan-dien-he-thong-giao-duc-nghe-nghiep-o-Viet-Nam/Default.aspx
2019-05-04 07:26:25 184

Chương 1: Quy định những vấn đề chung bao gồm 9 điều về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; quy định về mục tiêu, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chính ...

2018 - Năm đột phá giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động
www.molisa.gov.vn /vi/Pages/chitiettin.aspx
2019-05-04 07:38:09 109

2018 - Năm đột phá giáo dục nghề nghiệp. Ngày cập nhật: 19-02-2018. Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ ...

Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH tiêu chuẩn chức danh viên chức ...
thuvienphapluat.vn /van-ban/Giao-duc/Thong-tu-03-2018-TT-BLDTBXH-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-chuyen-nganh-giao-duc-nghe-nghiep-385452.aspx
2019-05-04 07:38:09 119

Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 21 tháng 11 năm 2014; ... tháng 4 năm 2018 về việc ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ...

LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
gdnn.edu.vn /laws/detail/LUAT-GIAO-DUC-NGHE-NGHIEP-3/
2019-05-04 07:38:09 181

Luật số 74/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ... 24/2018/TT-BLĐTBXH, -, Thông tư ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị ...

LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2017
tcktnvkg.edu.vn /laws/detail/LUAT-GIAO-DUC-NGHE-NGHIEP-2017-23/
2019-05-04 08:14:06 205

Số kí hiệu, 74/2014/QH13. Ngày ban hành, 26/11/2014. Ngày bắt đầu hiệu lực. Ngày hết hiệu lực. Thể loại, Công văn. Phòng ban, Pháp quy. Cơ quan ban hành ...

74/2014/QH13 - Luật Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động
www.molisa.gov.vn /vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx
2019-05-04 08:38:03 110

Tên văn bản. Luật Giáo dục nghề nghiệp. Ngày ban hành, 27/11/2014. Loại văn bản, Luật. Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ, Quốc hội. Chuyên mục, Dạy ...

các thông tư hướng dẫn thi hành luật giáo dục nghề nghiệp
cddltm.edu.vn /cac-thong-tu-moi/
2019-05-04 08:38:03 177

4, THÔNG TƯ 06: QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG, BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, T.Tu 06 (08-3-2017. 5, THÔNG TƯ ...

giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp
quochoi.vn /uybanvanhoagiaoducthanhnienthieunienvanhidong/giamsat/Pages/giam-sat.aspx
2019-05-04 08:38:03 181

1 Tháng Ba 2019 ... Thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp, các Nghị định, Thông tư, văn ... tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2018 lên 61%, ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN