tiềm lực khoa học công nghệ là gì
2019-04-25 22:30:26 488
tiềm lực khoa học công nghệ là gì

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Nội dung chiến lược khoa học công nghệ - Chính phủ
www2.chinhphu.vn /portal/page/portal/chinhphu/noidungchienluockhoahoccongnghe
2019-04-15 06:18:19 329

Toàn văn Nghị quyết về định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhiệm vụ đến năm 2000:.

Tiềm lực khoa học công nghệ
tlkhcn.hcmgis.vn /
2019-04-21 14:52:22 231

Trang thông tin điện tử Tiềm lực khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh là sản phẩm thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ và ...

Tiềm lực khoa học và công nghệ năm 2014 - Bộ Khoa học và Công ...
www.most.gov.vn /Images/editor/files/Ti%E1%BB%81m%20l%E1%BB%B1c%20khoa%20h%E1%BB%8Dc%20v%C3%A0%20c%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87%202014.docx
2019-04-21 14:52:22 205

Theo lĩnh vực hoạt động KH&CN, hơn một phần ba (35%) số tổ chức NC&PT hoạt động trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, đây là lĩnh vực bao gồm ...

khái niệm tiềm lực khoa học và công nghệ - 123doc
123doc.org /timkiem/kh%C3%A1i+ni%E1%BB%87m+ti%E1%BB%81m+l%E1%BB%B1c+khoa+h%E1%BB%8Dc+v%C3%A0+c%C3%B4ng+ngh%E1%BB%87.htm
2019-04-21 14:52:22 204

Cho tới nay, nớc ta đà có một tiềm lực khoa học và công nghệ đáng kể, lực lợng cán bộ khoa học và công nghệ ... ngày nay, khoa học và công nghệ thực sự là ...

Phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia - Báo Nhân Dân ...
nhandan.com.vn /khoahoc/khoa-hoc/item/32096002-phat-huy-tiem-luc-khoa-hoc-va-cong-nghe-quoc-gia.html
2019-04-21 14:52:22 179

17 Tháng 2 2017 ... Phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia ... 15 chương trình khoa học và công nghệ (KH và CN) trọng điểm cấp nhà ... hơn, giúp các nhà khoa học tập trung vào nghiên cứu hơn là việc phải đi giải trình việc thu, chi.

Chương 3. TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI THÀNH ...
cesti.gov.vn /thong-ke/13/chuong-3-tiem-luc-khoa-hoc-va-cong-nghe-tai-thanh-pho-ho-chi-minh
2019-04-21 14:52:23 220

Tổ chức KH&CN là những tổ chức có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công ...

Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ trong khu vực phòng thủ
www.qdnd.vn /thuc-hien-hieu-qua-nghi-quyet-trung-uong-iv-khoa-xii-cua-dang/xay-dung-tiem-luc-khoa-hoc-va-cong-nghe-trong-khu-vuc-phong-thu-554079
2019-04-21 14:52:23 146

9 Tháng Mười Một 2018 ... QĐND - Xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, thành phố vững chắc là nội dung cơ bản của xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), là ...

Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ: Ngày càng được quan ...
baodaknong.org.vn /khoa-hoc-cong-nghe/xay-dung-tiem-luc-khoa-hoc-va-cong-nghe-ngay-cang-duoc-quan-tam-chu-trong-28008.html
2019-04-21 14:52:23 238

13 Tháng Mười Một 2013 ... Khoa học và công nghệ (KH&CN) là một trong những cơ sở đảm bảo ... xây dựng tiềm lực cho KH&CN và đạt được nhiều kết quả nhất định.

Bài giảng Tăng cường tiềm lực khoa học- Công nghệ quốc gia và ...
www.tailieu.tv /tai-lieu/bai-giang-tang-cuong-tiem-luc-khoa-hoc-cong-nghe-quoc-gia-va-nang-luc-cong-nghe-cua-doanh-nghiep-20686/
2019-04-21 14:52:23 186

Bài giảng Tăng cường tiềm lực khoa học- Công nghệ quốc gia và năng lực công ... lực) Khoa học- Công nghệ của mỗi quốc gia hoặc doanh nghiệp là khả năng ...

Giải pháp tiếp tục phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ - Liên ...
www.vusta.vn /vi/news/Guong-hoat-dong-KHCN/Giai-phap-tiep-tuc-phat-huy-tiem-luc-khoa-hoc-va-cong-nghe-58171.html
2019-04-21 14:52:23 241

17 Tháng Tám 2015 ... Làm như thế nào để phát huy vai trò của khoa học và công nghệ ... có giải pháp gì để thu hút đầu tư cũng như nâng cao tiềm lực khoa học quốc gia trong thời gian tới? ... Hoạt động khoa học và công nghệ mang tính đặc thù; tiềm lực và .... Quỹ là kênh tài chính quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN