tiềm lực khoa học và công nghệ là gì
2019-05-04 17:40:37 446

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Nội dung chiến lược khoa học công nghệ - Chính phủ
www2.chinhphu.vn /portal/page/portal/chinhphu/noidungchienluockhoahoccongnghe
2019-04-15 06:18:19 329

Toàn văn Nghị quyết về định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhiệm vụ đến năm 2000:.

Tiềm lực khoa học công nghệ
tlkhcn.hcmgis.vn /
2019-04-21 14:52:22 231

Trang thông tin điện tử Tiềm lực khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh là sản phẩm thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ và ...

Tiềm lực khoa học và công nghệ năm 2014 - Bộ Khoa học và Công ...
www.most.gov.vn /Images/editor/files/Ti%E1%BB%81m%20l%E1%BB%B1c%20khoa%20h%E1%BB%8Dc%20v%C3%A0%20c%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87%202014.docx
2019-04-21 14:52:22 205

Theo lĩnh vực hoạt động KH&CN, hơn một phần ba (35%) số tổ chức NC&PT hoạt động trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, đây là lĩnh vực bao gồm ...

khái niệm tiềm lực khoa học và công nghệ - 123doc
123doc.org /timkiem/kh%C3%A1i+ni%E1%BB%87m+ti%E1%BB%81m+l%E1%BB%B1c+khoa+h%E1%BB%8Dc+v%C3%A0+c%C3%B4ng+ngh%E1%BB%87.htm
2019-04-21 14:52:22 204

Cho tới nay, nớc ta đà có một tiềm lực khoa học và công nghệ đáng kể, lực lợng cán bộ khoa học và công nghệ ... ngày nay, khoa học và công nghệ thực sự là ...

Phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia - Báo Nhân Dân ...
nhandan.com.vn /khoahoc/khoa-hoc/item/32096002-phat-huy-tiem-luc-khoa-hoc-va-cong-nghe-quoc-gia.html
2019-04-21 14:52:22 179

17 Tháng 2 2017 ... Phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia ... 15 chương trình khoa học và công nghệ (KH và CN) trọng điểm cấp nhà ... hơn, giúp các nhà khoa học tập trung vào nghiên cứu hơn là việc phải đi giải trình việc thu, chi.

Chương 3. TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI THÀNH ...
cesti.gov.vn /thong-ke/13/chuong-3-tiem-luc-khoa-hoc-va-cong-nghe-tai-thanh-pho-ho-chi-minh
2019-04-21 14:52:23 220

Tổ chức KH&CN là những tổ chức có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công ...

Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ: Ngày càng được quan ...
baodaknong.org.vn /khoa-hoc-cong-nghe/xay-dung-tiem-luc-khoa-hoc-va-cong-nghe-ngay-cang-duoc-quan-tam-chu-trong-28008.html
2019-04-21 14:52:23 238

13 Tháng Mười Một 2013 ... Khoa học và công nghệ (KH&CN) là một trong những cơ sở đảm bảo ... xây dựng tiềm lực cho KH&CN và đạt được nhiều kết quả nhất định.

Quan niệm về nhân lực khoa học, công nghệ của một số nước trên ...
isos.gov.vn /Thongtinchitiet/tabid/84/ArticleId/1262/language/vi-VN/Quan-ni-m-v-nhan-l-c-khoa-h-c-cong-ngh-c-a-m-t-s-n-c-tren-Th-gi-i.aspx
2019-04-21 14:58:03 252

Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của khối các quốc gia tham gia tổ chức OECD được định nghĩa dựa trên hai cơ sở là kết quả học vấn và căn cứ trên ...

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Cục thông tin Khoa học và Công ...
www.vista.gov.vn /LinkClick.aspx
2019-04-21 15:10:03 270

Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN