tài chính hành vi nghiên cứu ứng dụng
2019-05-11 08:05:30 232

CÁC TRANG LIÊN QUAN

TÀI CHÍNH HÀNH VI nghiên cứu ứng dụng tâm lý học ... - 123doc.org
text.123doc.org /document/1238214-tai-chinh-hanh-vi-nghien-cuu-ung-dung-tam-ly-hoc-vao-tai-chinh-potx.htm
2019-05-05 01:21:07 88

Lý thuyết tài chính hành vi (be hav - ioral fi nance) với nền tảng cơ bản là “thò trường không luôn luôn đúng”, đã đặt ra một đối trọng lớn đối với lý thuyết “thò ...

TÀI CHÍNH HÀNH VI nghiên cứu ứng dụng tâm lý học vào ... - 123doc
123doc.org /document/1238214-tai-chinh-hanh-vi-nghien-cuu-ung-dung-tam-ly-hoc-vao-tai-chinh-potx.htm
2019-05-05 01:21:07 83

25 Tháng Ba 2014 ... Các trường phái tâm lý và ứng dụng trong tài chính hành vi Trường phái chính Các hiệu ứng chính Ứng dụng trong tài chính Tâm lý hành vi Do ...

Tài chính hành vi - Nghiên cứu ứng dụng tâm lý học vào tài chính ...
tailieu.vn /doc/tai-chinh-hanh-vi-nghien-cuu-ung-dung-tam-ly-hoc-vao-tai-chinh-1517989.html
2019-05-05 01:21:07 140

12 Tháng Bảy 2013 ... Bài viết 'Tài chính hành vi - Nghiên cứu ứng dụng tâm lý học vào tài chính' nhằm cung cấp kiến thức đến bạn đọc về nội dung và ứng dụng của ...

Tài liệu Tài Chính Hành Vi Nghiên Cứu ứng Dụng chọn lọc - TaiLieu ...
tailieu.vn /tag/tai-chinh-hanh-vi-nghien-cuu-ung-dung.html
2019-05-05 01:21:07 81

Bài viết "Tài chính hành vi - Nghiên cứu ứng dụng tâm lý học vào tài chính" nhằm cung cấp kiến thức đến bạn đọc về nội dung và ứng dụng của lý thuyết hành vi ...

[YRC] - Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết Tài chính hành vi ... - Scribd
www.scribd.com /document/114193391/YRC-Nghien-c%E1%BB%A9u-%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng-l%C3%BD-thuy%E1%BA%BFt-Tai-chinh-hanh-vi-Behavioral-finance-trong-kinh-doanh-tren-th%E1%BB%8B-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-ngo%E1%BA%A1i-h%E1%BB%91i-1
2019-05-05 01:21:07 92

“Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết Tài chính hành vi (Behavioral finance) trong kinh doanh trên thị trường ngoại hối”. 2. Tình hình nghiên cứu: Trên thế giới, có thể ...

Ứng dụng tài chính hành vi đối với nhà quản lý thị trường chứng ...
eba.htu.edu.vn /nghien-cuu/ung-dung-tai-chinh-hanh-vi-doi-voi-nha-quan-ly-thi-truong-chung-khoan.html
2019-05-05 01:21:07 155

28 Tháng Mười Một 2017 ... Lý thuyết tài chính hành vi (tài chính hành vi) có thể được hiểu là lý thuyết sử dụng các nghiên cứu về tâm lý và hành vi của con người nhằm lý ...

Tài chính hành vi - Khoa Sau Đại học - Trường Đại học Mở Tp.HCM
sdh.ou.edu.vn /asset/ckfinder/userfiles/5/files/FIN618%20-%20TC%20HANH%20VI%20-POST.docx
2019-05-05 01:21:07 221

Tên môn học: Tài chính hành vi (Behavioral finance) ... + Học viên hiểu và áp dụng các nghiên cứu lý thuyết của tài chính hành vi và ứng dụng cho xây dựng và ...

luan van thac si nghien cuu hanh vi cua nha dau tu tren san chung ...
www.academia.edu /30727971/luan_van_thac_si_nghien_cuu_hanh_vi_cua_nha_dau_tu_tren_san_chung_khoan
2019-05-05 01:21:07 75

Hồ Chí Minh - Năm 2013 Tôi xin cam đoan rằng luận văn “Nghiên cứu hành vi ..... Vũ Đình Kết (3/2011) với nghiên cứu “Ứng dụng lý thuyết Tài chính hành vi để ...

ỨNG DỤNG TÀI CHÍNH HÀNH VI TRONG XÂY DỰNG DANH MỤC ...
www.vjol.info /index.php/PTKT/article/view/35034
2019-05-05 01:21:07 158

Công trình nghiên cứu này phác thảo một vài ý tưởng về xây dựng danh mục đầu tư có tính đến yếu tố “không cân xứng” trong khả năng chịu đựng rủi ro của ...

Tài chính hành vi và những ứng dụng trong đầu tư - Blog Chứng ...
chungkhoanblog.com /dau-tu/kinh-nghiem-dau-tu/tai-chinh-hanh-vi-va-nhu%CC%83ng-ung-du%CC%A3ng-trong-dau-tu/
2019-05-05 01:21:07 221

5 Tháng Chín 2017 ... Tài chính hành vi – Lĩnh vực mới mẻ nhưng có tính ứng dụng cao trong ... Các nhà nghiên cứu về Tài chính hành vi chia bộ não con người ra ...