điều 8 luật khoa học và công nghệ 2013
2019-05-05 00:15:45 410

CÁC TRANG LIÊN QUAN

29/2013/QH13 - Luật khoa học và công nghệ
www.most.gov.vn /vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx
2019-04-15 16:58:12 299

Quy định đánh giá nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015

Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 - luatvietnam.vn
luatvietnam.vn /khoa-hoc/luat-29-2013-qh13-quoc-hoi-79401-d1.html
2019-04-15 17:04:20 282

Luật Khoa học và công nghệ năm 2013, số 29/2013/QH13 quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ

Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) - Dự thảo online - Quốc hội
duthaoonline.quochoi.vn /DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx
2019-04-21 19:22:09 177

Dự thảo Luật khoa học và công nghệ sửa đổi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, gồm ... Ở dự thảo mới này, về cá nhân tôi thấy rằng cơ quan soạn thảo và các cơ ...

một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực khoa học & công nghệ
imsat.vn /Tin-tuc/Tin-tuc-su-kien/28776/mot-so-van-ban-phap-luat-trong-linh-vuc-khoa-hoc--cong-nghe-
2019-04-21 19:22:09 211

Tại Kỳ họp Quốc hội Khóa XIII, Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) được Quốc ... Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN tại Việt Nam.

Luật khoa học và công nghệ năm 2013
thukyluat.vn /vb/luat-khoa-hoc-va-cong-nghe-nam-2013-3030b.html
2019-04-29 17:34:14 177

Luật Khoa học và Công nghệ quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ được Quốc hội ban hành ngày 18/06/2013.Luật này gồm 11 ...

29/2013/QH13 - Udn.vn
www.udn.vn /app/webroot/upload/files/1_%2029_2013_QH13_197387.pdf
2019-04-29 17:34:14 154

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Luật số: 29/2013/QH13. LUẬT. Khoa học và công nghệ. 09493600. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ...

Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 - Văn bản pháp quy ...
www.hup.edu.vn /cpbdv/pqlkh/noidung/Lists/vanbanphapquy/View_Detail.aspx
2019-04-29 17:34:14 220

23 Tháng Ba 2017 ... Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt ...

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - thong tinphap luat bac giang
thongtinphapluat.bacgiang.gov.vn /documents/249229/996864/1503051118054_De%20cuong%20gioi%20thieu%20Luat%20Khoa%20hoc%20va%20Cong%20nghe.doc/35532586-f815-4a6e-912b-6b11f7294bb3
2019-04-29 17:40:04 116

Luật khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa ... quản lý nhà nước về KH&CN đổi mới chậm; tổng đầu tư xã hội, nhất là đầu tư ...

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Phổ biến giáo dục pháp luật
pbgdpl.moj.gov.vn /qt/tl-pbgdpl/Lists/DeCuong/Attachments/146/De%20cuong%20gioi%20thieu%20Luat%20Khoa%20hoc%20va%20Cong%20nghe.doc
2019-04-29 18:52:04 75

Luật khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã .... Chương I về những quy định chung gồm 08 điều (từ Điều 1 đến Điều 8).

Những nội dung cơ bản của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013
dosttn.gov.vn /ctview/tabid/119/LoaiHienThi/TinTuc/NhomTin/2/ItemID/785/Default.aspx
2019-04-29 18:52:04 186

19 Tháng Chín 2013 ... Những nội dung cơ bản của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 ... Chương I về những quy định chung gồm 8 điều (từ Điều 1 đến Điều 8).

CÁC VIDEO LIÊN QUAN