tính mới trong nghiên cứu khoa học là gì
2019-04-19 12:55:39 1722

CÁC TRANG LIÊN QUAN

một số vấn đề cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa học ...
www.cdspbrvt.edu.vn /news/uploads/PP_NCKH1.pdf
2019-04-14 22:51:48 219

+ Phân loại khoa học là sắp xếp các bộ môn KH thành một hệ thống thứ bậc, trên cơ sở những dấu ... Mác & Ăngghen: mỗi KH phản ánh một hình thức vận động của vật chất. Sự phân ..... sát trong nghiên cứu cần chú ý những gì? + Quan sát ...

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - SlideShare
www.slideshare.net /trangdaiphanthi/pp-luan-nckhthcuong
2019-04-14 22:51:48 226

25 Tháng Ba 2015 ... CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Khoa học là gì a, Sự phân lập khoa học là gì? ..... Đặt tên đề tài Phải phản ánh cô đọng nhất nội dung nghiên cứu đề ...

Đặc điểm của nghiên cứu khoa học - Nguyễn Văn Quân
cachhoc.net /2013/12/03/school-ppnckh-dac-diem-cua-nghien-cuu-khoa-hoc/
2019-04-17 06:08:18 275

3 Tháng Mười Hai 2013 ... Tính mới trong nghiên cứu khoa học được hiểu là dù đạt được một ... Tuy nhiên dù sản phẩm đó là gì thì nó đều mang đặc trưng thông tin về ...

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (Dùng cho sinh viên ...
www.academia.edu /28888316/PH%C6%AF%C6%A0NG_PH%C3%81P_NGHI%C3%8AN_C%E1%BB%A8U_KHOA_H%E1%BB%8CC_D%C3%B9ng_cho_sinh_vi%C3%AAn_kh%E1%BB%91i_ng%C3%A0nh_X%C3%A3_h%E1%BB%99i_nh%C3%A2n_v%C4%83n
2019-04-17 06:08:18 189

CÁC CÔNG CỤ THU THẬP DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 1. .... Khái niệm nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu khoa học là sự tìm kiếm những điều mà khoa ... thức khoa học về thế giới; hoặc là sáng tạo phương pháp mới và phương tiện kỹ thuật mới ... Mục đích trả lời câu hỏi “ Nghiên cứu nhằm vào việc gì?

Những yêu cầu cơ bản đối với đề tài nghiên cứu khoa học của học ...
hvkhqs.edu.vn /vi/tin-chi-tiet-nhung-yeu-cau-co-ban-doi-voi-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cua-hoc-vien-ff4b9ac4.aspx
2019-04-17 06:08:18 199

13 Tháng Ba 2015 ... Nghiên cứu khoa học là hoạt động quan trọng của quá trình đào tạo bậc đại ... Tính mới: Thể hiện ở chỗ vấn đề chưa được giải quyết hoặc giải ...

Câu 3: Phân tích các đặc điểm của nghiên cứu khoa học. Mỗi đặc ...
toc.123doc.org /document/995353-cau-3-phan-tich-cac-dac-diem-cua-nghien-cuu-khoa-hoc-moi-dac-diem-cho-mot-vi-du-thuoc-chuyen-nganh-cua-anh-chi-de-chung-minh.htm
2019-04-17 06:08:18 250

nói đặc điểm về tính thông tin của NCKH đã bao hàm trong đó tính tin cậy, khách quan và trung ... hướng nghiên cứu mới, bộ môn khoa học mới xuất hiện đều là kết quả kế thừa lẫn nhau giữa .... Mục tiêu trả lời câu hỏi : Nghiên cứu cái gì ?

Tiêu chí chọn đề tài nghiên cứu khoa học – CLB Sinh viên nghiên ...
yrc-ftu.com /tieu-chi-cho%CC%A3n-de-tai-nghien-cuu-khoa-ho%CC%A3c/
2019-04-17 06:08:18 192

15 Tháng Bảy 2018 ... Trong quá trình nghiên cứu khoa học, bước đầu tiên và có thể nói là nền ... Tính mới của một đề tài nghiên cứu khoa học được thể hiện dưới ...

Đề tài nghiên cứu khoa học – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/%C4%90%E1%BB%81_t%C3%A0i_nghi%C3%AAn_c%E1%BB%A9u_khoa_h%E1%BB%8Dc
2019-04-17 06:08:18 184

Đề tài nghiên cứu khoa học là một hoặc nhiều vấn đề khoa học chứa đựng ... cơ sở lý thuyết mới hoặc xây dựng nguyên lý các giải pháp khác nhau trong kỹ thuật, ... Bên cạnh đó, đề tài phải có tính thực tiễn hỗ trợ xây dựng luận cứ cho các ... là cái đích về mặt nội dung được định ra để thực hiện, trả lời câu hỏi “làm cái gì?

Bài viết: Kinh nghiệm thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học
khoaluat.vinhuni.edu.vn /nghien-cuu-khoa-hoc/seo/bai-viet-kinh-nghiem-thuc-hien-mot-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-67530
2019-04-17 06:08:18 176

8 Tháng Tám 2016 ... Hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng ... Có tính mới mẻ và độc đáo: kết quả nghiên cứu phải mang lại một ...

Các bước triển khai một đề tài nghiên cứu khoa học - Hutech
www.hutech.edu.vn /doantn/nghien-cuu-khoa-hoc/99-cac-buoc-trien-khai-mot-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-
2019-04-17 06:08:18 168

15 Tháng 4 2014 ... Khi mới bắt đầu: giúp lựa chọn đề tài, đánh giá phạm vi các nguồn ... Nói chung trong nghiên cứu khoa học, không có người thầy lí tưởng ... mình cần làm gì để giúp sinh viên thực hiện tốt đề tài nghiên cứu: .... thể hiện tình cảm, thiên kiến, quan điểm: một tiêu chí quan trọng khác trong khoa học, đó là tính ...