khoa học công nghệ và phát triển bền vững
2019-04-26 09:30:22 282

CÁC TRANG LIÊN QUAN

Giới thiệu chung | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
hus.vnu.edu.vn /vi/envi
2019-04-15 17:34:27 230

Tuy mới được thành lập từ năm 1995 theo quyết định của ĐHQGHN nhưng Khoa Môi trường – Trường ĐHKHTN đã và đang phát triển mạnh mẽ, dẫn đầu cả nước về đào tạo cán bộ chuyên sâu về lĩnh vực môi trường từ trình độ đại học (Cử nhân), đến trình độ sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ).

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển ...
cetasd.wordpress.com /2014/12/21/cong-nghe-moi-truong/
2019-04-22 01:10:07 85

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững Thuộc Trường Đại học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa học và Công nghệ là động lực quan trọng phát triển ...
www.most.gov.vn /vn/Pages/chitiettin.aspx
2019-04-22 01:10:07 71

Khoa học và Công nghệ là động lực quan trọng phát triển bền vững. ... Công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã ...

Phát triển bền vững – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org /wiki/Ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_b%E1%BB%81n_v%E1%BB%AFng
2019-04-22 01:10:07 103

Phát triển bền vững là một khái niệm mới ... môi trường và công nghệ trên toàn cầu ... Khoa học sức khỏe; Khống chế và giảm ...

Trang chủ - Viện Khoa học và Công nghệ
bhast.org /
2019-04-22 01:10:07 82

Năm 2018, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng có hệ đề tài cấp cơ sở, bao gồm 09 đề tài. Trong đó có 03[…]

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là công cụ quan ...
khoahocphattrien.vn /tin-tuc/khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-la-cong-cu-quan-trong-thuc-hien-cac-muc-tieu-phat-trien-ben-vung/20180706060454134p1c882.htm
2019-04-22 01:10:07 142

Tin tức; Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là công cụ quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Kinh tế học về sự phát triển bền vững | Phân tích kinh tế
phantichkinhte123.wordpress.com /2015/06/22/kinh-te-hoc-ve-su-phat-trien-ben-vung/
2019-04-22 01:10:07 64

Kinh tế học về sự phát triển bền vững Về Jeffrey D. Sachs ... Vốn trí tuệ gồm bí quyết khoa học và công nghệ cốt lõi của ...

Công nghệ phát triển nuôi tôm bền vững
benhthuysan.com /cong-nghe-phat-trien-nuoi-tom-ben-vung/
2019-04-22 01:10:07 54

... ra hai phiên hội thảo với chủ đề “Khoa học công nghệ phục vụ nuôi tôm công nghệ cao” và “Phát triển nuôi tôm bền vững”.

Các đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
www.vast.ac.vn /cac-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-va-phat-trien-cong-nghe
2019-04-22 01:10:07 82

Vấn đề nông nghiêp, nông thôn và nông dân trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên. ... Nghiên cứu Khoa học và Phát triển công nghệ;

Tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững vùng biển ...
www.academia.edu /32039473/T%C3%A0i_nguy%C3%AAn_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_v%C3%A0_ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_b%E1%BB%81n_v%E1%BB%AFng_v%C3%B9ng_bi%E1%BB%83n_Vi%E1%BB%87t_Nam._H%E1%BB%99i_th%E1%BA%A3o_khoa_h%E1%BB%8Dc_c%C3%B4ng_ngh%E1%BB%87_v%C3%A0_
2019-04-22 01:10:07 54

Tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững vùng biển Việt Nam. Hội thảo khoa học, công nghệ và kinh tế biển phục vụ sự ...

CÁC VIDEO LIÊN QUAN