Logo Cung Cấp
Ủy viên Thường vụ Thành ủy xin thôi việc được hỗ trợ 200 triệu

Ủy viên Thường vụ Thành ủy xin thôi việc được hỗ trợ 200 triệu

1 năm trước plo.vn

Những người xin thôi việc thuộc đối tượng được quy định sẽ được hỗ trợ thêm từ 100-180 triệu.


Trước đó, Nghị quyết số 159 được HĐND TP Đà Nẵng thông qua ngày 12-7-2018 về “quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo tự nguyện thôi việc” đã phát sinh một số vấn đề khi thực hiện chính sách.

Theo đó, nghị quyết mới đã sửa đổi, bổ sung tên gọi của nghị quyết cũ cũng như khu biệt từng đối tượng áp dụng.

Cụ thể, đối tượng được áp dụng chính sách trên phải là cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan thuộc khối đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội (không tính đơn vị sự nghiệp).

HĐND TP Đà Nẵng nơi thông qua việc sửa đổi nghị quyết về xin thôi việc. Ảnh: LÊ PHI.

Các chức danh được xin thôi việc để hưởng chính sách phải là cán bộ chủ chốt cấp trưởng, cấp phó Thành ủy, HĐND, UBND TP; cấp trưởng, cấp phó các cơ quan thuộc khối đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội cấp TP, quận, huyện thuộc diện Ban Thường vụ quản lý; các trưởng phòng và tương đương công tác tại các cơ quan… đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,5 trở lên so với mức lương cơ sở.

Trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc quận, huyện ủy; trưởng phòng và tương đương thuộc UBND quận, huyện; trưởng các tổ chức chính trị-xã hội cấp quận, huyện đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,3 trở lên.

Ngoài ra, các đối tượng trên phải đã giữ chức vụ đủ 3 năm trở lên và thời gian công tác phải đủ từ 1 năm đến dưới 5 năm công tác tính đến thời điểm nghỉ hưu.

Bên cạnh đó, phải đảm bảo điều kiện là đang giữ chức vụ mà có cán bộ trẻ được quy hoạch và có đủ điều kiện bổ nhiệm vào vị trí dự kiến thay thế, có nguyện vọng thôi việc, được cơ quan quản lý và cấp có thẩm quyền bổ nhiệm đồng ý cho phép thôi việc.

Theo đó, ngoài các mức hỗ trợ chế độ thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc và hỗ trợ chế độ, chính sách theo thời gian công tác thì đối tượng theo quy định được hỗ trợ thêm, như sau:

Cán bộ là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trở lên và các chức danh tương đương khác được hỗ trợ thêm 200 triệu.

Cán bộ là Thành ủy viên, người đứng đầu các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy và tương đương, các sở ban ngành tương đương, bí thư các quận huyện, các đảng ủy khối trực thuộc Thành ủy và các chức danh tương đương khắc được hỗ trợ thêm 180 triệu.

Cấp phó của người đứng đầu Ủy ban mặt trận tổ cước TP và các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy và tương đương, các sở ban ngành, phó bí thư và chủ tịch quận huyện….được hỗ trợ thêm 160 triệu.

Ủy viên chuyên trách Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Ủy ban Thường vụ các quận huyện ủy, phó chủ tịch HĐND-UBND các quận huyện và các chức danh tương đương được hỗ trợ thêm 140 triệu.

Trưởng phòng và tương đương công tác tại các cơ quan đơn vị thuộc khối đảng, chính quyền, mặt trận và tổ chức chính trị-xã hội cấp TP, ủy viên Ban thường vụ các đảng ủy khối trực thuộc Thành ủy và các chức danh tương đương được hỗ trợ thêm 120 triệu.

Trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc quận huyện ủy; trưởng phòng và tương đương thuộc UBND quận huyện; trưởng các tổ chức chính trị xã hội cấp quận huyện được hỗ trợ thêm 100 triệu.

Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Trước đó, sau khi nghị quyết cũ được thông qua thì rất nhiều cán bộ tại Đà Nẵng đã xin thôi việc, nghỉ hưu sớm trước tuổi.

LÊ PHI