Logo Cung Cấp
Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp

Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp

1 năm trước congthuong.vn

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 1530-KH/ĐUTCT về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.


Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam sẽ được tổ chức trong năm 2020, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty. Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng bộ Tổng công ty đã đề ra. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và bầu cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp thành công, Đảng ủy Tổng công ty đã xác định một số định hướng, nội dung, yêu cầu cần quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả như sau:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 81-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Kế hoạch 1530-KH/ĐUTCT của Đảng ủy Tổng công ty đến các đảng bộ, chi bộ. Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội của các tổ chức đảng; lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người lao động; gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Thứ hai, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng công ty phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa sự đoàn kết trong đơn vị và niềm tin của quần chúng đối với Đảng.

Thứ ba, công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp; Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thứ tư, việc chuẩn bị các báo cáo chính trị các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Tổng công ty phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị..., nhất là cụ thể hóa việc thực hiện ba đột phá chiến lược và sáu nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã xác định; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của cấp trên, cũng như điều kiện thực tế của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và với tầm nhìn xa hơn.

Thứ năm, để chỉ đạo, rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội trong toàn Đảng bộ Tổng công ty, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty chọn Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty là đơn vị tổ chức đại hội điểm vào đầu quý I/2020; Đại hội đảng cấp cơ sở trực thuộc còn lại bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020; Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty diễn ra trong tháng 8 năm 2020. Đối với Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 01/2020, hoàn thành trước ngày 31/3/2020.

Tin cùng danh mục