Logo Cung Cấp
Không xuất trình BHYT có được giảm chi phí chữa bệnh?

Không xuất trình BHYT có được giảm chi phí chữa bệnh?

1 năm trước vietq.vn

Trường hợp đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT thì phần chi phí bệnh nhân đã thanh toán trước đó không thuộc phạm vi thanh toán lại theo quy định.


Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, căn cứ Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; căn cứ Điểm b Khoản 1 của Công văn số 141/BHXH-CSYT ngày 11/1/2019 của BHXH Việt Nam hướng dẫn về việc thanh toán trực tiếp khám chữa bệnh BHYT, trường hợp người bệnh đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT thì phần chi phí đã thanh toán trước đó không thuộc phạm vi thanh toán lại theo quy định.

Trường hợp người bệnh có trình thẻ BHYT nhưng Bệnh viện từ chối thanh toán BHYT do thẻ bị mờ thì Bệnh viện phải có trách nhiệm hướng dẫn đổi thẻ BHYT kịp thời để người bệnh được hưởng quyền lợi BHYT trước khi ra viện. Trường hợp người bệnh đã phải thanh toán viện phí khi đó người bệnh cần liên hệ BHXH gần nơi cư trú để được hướng dẫn giải quyết.

Trường hợp đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT thì phần chi phí bệnh nhân đã thanh toán trước đó không thuộc phạm vi thanh toán lại theo quy định.

Từ năm 2019, thời hạn giải quyết cấp thẻ BHYT rút từ 7 ngày xuống còn 5 ngày. Khi cấp lại, đổi thẻ BHYT, nếu không thay đổi thông tin, thời gian giải quyết không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Từ ngày 1/1/2019, Luật Bảo hiểm y tế quy định thời gian giải quyết cấp thẻ BHYT được thực hiện trong ngày (24 giờ). Cũng theo lộ trình trên, trường hợp thay đổi thông tin sổ bảo hiểm xã hội, thẻ BHYT sẽ được BHXH Việt Nam xử lý không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Với người tham gia đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, việc thực hiện trong ngày. Việc cấp lại, đổi thẻ được thực hiện tại cơ quan BHXH quản lý thu và cấp thẻ BHYT trước đó.

Điều kiện mới để được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh: Căn cứ theo Điểm d, Khoản 1 Điều 14 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP, trường hợp chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở thì người bệnh được BHYT chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh.

Từ ngày 01/07/2019, chi phí khám chữa bệnh thấp hơn 223.500 đồng thì người bệnh mới được hưởng quyền lợi nêu trên (tương ứng 15% của mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng).

Nam Dương