Logo Cung Cấp
Nâng cao năng lực, hiệu quả của hệ thống chính trị

Nâng cao năng lực, hiệu quả của hệ thống chính trị

1 năm trước nhandan.com.vn


Tạo chuyển biến tích cực

Xã Văn Võ (huyện Chương Mỹ) từng là một trong những địa chỉ phức tạp về vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Trước thực tế này, Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ quyết định thay thế người đứng đầu địa phương. Bí thư Huyện đoàn Chu Văn Khang được điều động về làm Bí thư Đảng ủy xã Văn Võ. Từ đó, tình hình mọi mặt của xã Văn Võ, dần tốt lên trở thành xã nông thôn mới năm 2018. Không chỉ tại xã Văn Võ, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Huyện ủy Chương Mỹ bằng những giải pháp đổi mới, khắc phục hạn chế về công tác cán bộ đã củng cố được nhiều đảng bộ cơ sở như đảng bộ các xã: Văn Võ, Tiên Phương, Phụng Châu, Hoàng Văn Thụ. Huyện còn mạnh dạn trọng dụng cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực, năng động; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) diện Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ quản lý đạt 20,3%, cao gấp đôi chỉ tiêu được Thành ủy Hà Nội đề ra. Đây là thí dụ điển hình cho việc áp dụng linh hoạt, thực hiện hiệu quả Chương trình số 01-CTr/TU, ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020”.

Chương trình số 01-CTr/TU là chương trình “xương sống”, có phạm vi bao trùm, được nghiên cứu, ban hành sớm nhất và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, với tám đề tài, chuyên đề và năm nhóm chỉ tiêu. Đến nay, về cơ bản các nhóm chỉ tiêu của chương trình đã được hoàn thành. Qua đó, chương trình đã góp phần tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác của hệ thống chính trị thành phố. Bước đầu, thành phố đã khắc phục tình trạng bộ máy cồng kềnh, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, hoạt động của tổ chức bộ máy, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng cao hơn. Thành phố hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn 20 đơn vị gồm các ban đảng Thành ủy, các đảng ủy khối, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội. Sau rà soát, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác 13 đơn vị. Sắp xếp các phòng ban chuyên môn thuộc các sở, ngành, giảm từ 204 phòng xuống còn 159 phòng (giảm 45 phòng), giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng. Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở giảm từ 401 đơn vị xuống còn 280 đơn vị, giảm 121 đơn vị (30,2%); đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện giảm từ 206 đơn vị xuống còn 96 đơn vị, giảm 110 đơn vị (53,4%). Dự kiến giai đoạn 2015 - 2021 thành phố sẽ giảm được 19.052 biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước.

Tiếp tục chủ động, đổi mới

Trong quá trình triển khai Chương trình, nhiều vấn đề mới, vấn đề khó đã được các cấp, ngành của thành phố chủ động thực hiện. Như việc Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 15 về tăng cường vai trò cấp ủy trong giải quyết khiếu nại tố cáo, hay Nghị quyết số 15 về việc củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp trên địa bàn. Nhờ sự chủ động, quyết liệt này, sau ba năm thực hiện, đến nay thành phố đã củng cố được 154 tổ chức cơ sở đảng (đạt 72,6%), hiện còn 58 đơn vị đang tiếp tục củng cố, trong đó có 52 đảng bộ xã, phường, thị trấn.

Một trong những việc mới, việc khó nữa trong nhiệm kỳ này là Thành ủy Hà Nội đã mạnh dạn đổi mới công tác đánh giá cán bộ bằng Quyết định số 2898-QĐ/TU ngày 8-11-2017 về “Quy định đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý”, khắc phục tình trạng cào bằng, góp phần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công việc. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, việc tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Tỷ lệ cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2018 được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảm mạnh so với năm trước (từ 84,48% xuống còn 16,41%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội cũng chỉ ra một số hạn chế trong quá trình thực hiện. Đó là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế; cá biệt, có cấp ủy mất vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra những vụ việc nổi cộm, bức xúc, trở thành điểm nóng; cấp ủy cấp trên trực tiếp còn chậm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời, hiệu quả. Công tác nắm bắt dư luận xã hội, định hướng thông tin dư luận, phản bác các thông tin bịa đặt, sai sự thật, nhất là thông tin trên mạng xã hội còn hạn chế. Còn có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Công tác đấu tranh ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu chưa đạt kết quả như mong muốn.

Tại hội nghị tổng kết Chương trình 01-CTr/TU mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp, ngành của thành phố tập trung khắc phục ngay những hạn chế nêu trên. Đồng thời tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp với địa phương, đơn vị thực hiện có hiệu quả trên các mặt công tác; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp của các cấp, ngành; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố đạt hiệu quả cao hơn.