Logo Cung Cấp
Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể

Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể

1 năm trước vnews.gov.vn

Trong thời đại Internet, dường như người ta có thể dễ dàng có được thông tin đa dạng về bất cứ lĩnh vực gì chỉ bằng cách truy cập các trang tìm kiếm. Tuy nhiên nếu muốn tìm hiểu những thông tin chính thống, khoa học về hệ thống di sản văn hóa thì tại Đà Nẵng hiện đang có một nơi gọi là Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể có thể cung cấp chính xác những thông tin như vậy.