Logo Cung Cấp
Đồng bộ các giải pháp cai nghiện ma túy

Đồng bộ các giải pháp cai nghiện ma túy

1 tháng trước baoquangninh.com.vn

Theo thống kê của tỉnh, đến tháng 6/2020, 126/177 xã, phường, thị trấn trong tỉnh có 2.550 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Để hạn chế các vấn đề xã hội do người nghiện ma túy gây ra, công tác quản lý cai nghiện được các ngành triển khai nhiều giải pháp hiệu quả.


Học viên Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh học nghề đan lưới trong giai đoạn điều trị phục hồi. Ảnh: Hằng Ngần

Đa số người nghiện ma túy có trình độ văn hóa thấp, không có việc làm hoặc việc làm không ổn định, thành phần nhân thân phức tạp, chủ yếu là người Kinh. Trong 2.550 người nghiện thì có 1.743 người đang sinh sống ở ngoài cộng đồng (1.189 người đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; 72 người đang cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; 482 người chưa cai nghiện); 625 người đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; 182 người đang ở trong các trại tạm giam, nhà tạm giữ . Các đối tượng nghiện chủ yếu độ tuổi từ 30 trở lên (chiếm 73,1%).

Triển khai đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn, các đơn vị đã tập trung tuyên truyền, giáo dục, vận động người nghiện ma túy, gia đình người nghiện và nhân dân tích cực tham gia công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện, qua đó góp phần giảm việc sử dụng trái phép chất ma túy, giảm người nghiện mới tại địa bàn.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy, công tác quản lý dữ liệu thông tin người cai nghiện ma túy được tỉnh quan tâm. Năm 2019, tỉnh đã xây dựng, triển khai phần mềm quản lý người cai nghiện ma túy tại 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thường xuyên tại các đơn vị, địa phương; từ đó phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, tháo gỡ những khó khăn trong triển khai công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ cơ sở.

Đến tháng 6/2020, 100% cấp xã thành lập ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; các xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy đã thành lập tổ công tác cai nghiện theo quy định. Thông qua công tác rà soát, UBND cấp xã đã chỉ đạo, phân công thành viên rà soát, tư vấn cho người nghiện và gia đình người nghiện lựa chọn hình thức cai nghiện phù hợp; phân công cán bộ y tế kết hợp với gia đình người nghiện hay người giám hộ, lập hồ sơ bệnh án, lập kế hoạch điều trị cắt cơn, giải độc gắn với tư vấn tâm lý và các biện pháp trị liệu khác. Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, xã hội, huy động các tổ chức, cá nhân tạo điều kiện, giúp đỡ người đã cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm, trợ giúp pháp lý...

Từ năm 2016 đến tháng 6/2020, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đã tiếp nhận, tổ chức cai nghiện cho 2.924 lượt người nghiện ma túy đảm bảo an toàn theo đúng quy trình, quy định. 100% học viên tại Cơ sở được học tập nội quy, quy chế, giáo dục pháp luật. Với đặc thù hầu hết học viên trước khi vào Cơ sở cai nghiện là lao động chưa có việc làm hoặc có việc làm không ổn định, chưa được đào tạo nghề; do vậy khi vào cai nghiện tại Cơ sở, nếu các học viên có nguyện vọng, đủ sức khỏe, điều kiện đều được cơ sở bố trí cho tham gia học các lớp nghề. Giai đoạn 2016-2020, Cơ sở đã tổ chức dạy và truyền nghề cho 1.269 học viên.

Công tác quản lý sau cai nghiện được quan tâm. Căn cứ điều kiện cụ thể, các địa phương huy động các tổ chức, cá nhân tham gia giúp đỡ, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện được học nghề, tạo việc làm và tham gia sinh hoạt các mô hình câu lạc bộ sau cai nghiện và các mô hình hoạt động khác của địa phương, giúp người sau cai nghiện tự tin hơn trong việc tái hòa nhập cộng đồng. Trên địa bàn tỉnh đang duy trì hoạt động của 10 câu lạc bộ quản lý sau cai. Hằng năm, các câu lạc bộ tiến hành rà soát, kiện toàn ban chủ nhiệm và bổ sung danh sách thành viên là người nghiện ma túy sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện trở về địa phương tham gia sinh hoạt, với mục đích hỗ trợ, kết nối dịch vụ như y tế, vay vốn phát triển kinh tế, giới thiệu việc làm, học nghề, phòng ngừa tái nghiện cho các thành viên câu lạc bộ...

Trần Thanh