Logo Cung Cấp
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) xây dựng mô hình dự báo chuyển vị theo phương đứng cầu dây văng

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) xây dựng mô hình dự báo chuyển vị theo phương đứng cầu dây văng

1 năm trước www.tapchigiaothong.vn

Bài báo nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), trong đó có sử dụng phương pháp mạng thần kinh nhân tạo...


ThS. NGUYỄN THÙY LINH

PGS. TS. HỒ THỊ LAN HƯƠNG;

PGS. TS. NGUYỄN HỮU HƯNG

Trường Đại học Giao thông vận tải

Nhóm tác giả