Logo Cung Cấp
Chống vận động phiếu bầu, kích động chia rẽ nội bộ trước thềm Đại hội Đảng

Chống vận động phiếu bầu, kích động chia rẽ nội bộ trước thềm Đại hội Đảng

1 năm trước www.tienphong.vn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị tránh các biểu hiện xấu thường thấy trước mỗi kỳ Đại hội như 'hoàng hôn nhiệm kỳ', 'thôi sắp hết rồi làm thế thôi, giữ mình cho trọn vẹn', hoặc nể nang, thỏa hiệp, né tránh, va chạm, vận động tranh thủ phiếu bầu, kích động chia rẽ nội bộ…


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại việc chống tham nhũng cản trở sự phát triển

Nhụt chí, cầm chừng đứng sang một bên cho người khác làm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, thật sự vì nước vì dân; kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng, chống mọi biểu hiện “chạy chức, chạy quyền”, cục bộ, ưu ái, tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn; phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương tinh thần phục vụ công dân của cán bộ công chức, viên chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý có cơ chế khuyến khích, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời siết chặt kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ…

Đặc biệt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cần chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại rằng việc đấu tranh phòng chống tham nhũng sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí, cầm chừng, phòng thủ, che chắn, giữ an toàn trong một bộ phận công chức nào đó, nhất là trong cán bộ quản lý các cấp. Một số người vin vào đây, làm chùn bước, không đấu tranh chống tiêu cực là sai.

“Tôi đã nhiều lần nói rồi, nay xin nhắc lại, những ai có tư tưởng đấy thì đứng sang một bên cho người khác làm. Rõ ràng vừa qua làm, kinh tế phát triển đi lên chứ có tụt xuống đâu, nhụt ý chí gì đâu. Ai nhụt ý chí chẳng qua là viện cớ thôi, hoặc là để làm giảm nhẹ mức chúng ta đấu tranh chống tiêu cực. Nhưng nói thế không có nghĩa là đấu tranh tiêu cực một cách cực đoan, không tính đến nhân tình thế thái, không mở đường cho người ta tiến, không tạo động lực phát triển thì cũng là sai”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Chống tư tưởng “hoàng hôn nhiệm kỳ”

Trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị kiên quyết chống lãng phí tiêu cực, tránh các biểu hiện xấu thường thấy trước mỗi kỳ Đại hội như “hoàng hôn nhiệm kỳ”, thôi sắp hết rồi làm thế thôi, giữ mình cho trọn vẹn; nể nang, thỏa hiệp, né tránh, va chạm, vận động tranh thủ phiếu bầu, kích động chia rẽ nội bộ…

Đồng thời, vin vào “thôi để tập trung Đại hội thì các nhiệm vụ khác phát triển kinh tế lại lơi ra, không làm các việc khác. Không phải xử lý cán bộ bảo thôi làm được đến đây rồi, làm vừa vừa thôi”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại hội nghị

Từ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, công tác nhân sự phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thực sự trong sạch, có đức có tài, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Đặc biệt không để lọt vào cấp ủy những người không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện tiêu cực tham nhũng, lãng phí, cục bộ, lợi ích nhóm, “chạy chức chạy quyền, chạy phiếu bầu”. Bên cạnh đó, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, đồng thời phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch.

Văn Kiên